Obec Hradisko

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
03.06.2022
Crz:03.06.2022 12:11
1. Zmluvné strany sa dohodli, že týmto Dodatkom č. 2 sa vyššie uvedená Zmluva o dielo dopĺňa v čl.13. OSTATNÉ USTANOVENIA o bod 9.4: „Objednávateľ má právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy so zhotoviteľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom a výsledky kontroly Poskytovateľa neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z procesu verejného obstarávania s predmetom zákazky „Zateplenie kultúrneho domu“.“
01/2021
191472.61 € s DPH Obec Hradisko DARUS stav s. r. o. 01.06.2022
02.06.2022
Crz:03.06.2022 01:09
1. Zmluvné strany sa dohodli, že týmto Dodatkom č. 1 sa vyššie uvedená Zmluva o dielo dopĺňa v čl.13. OSTATNÉ USTANOVENIA o bod 9.4: „Objednávateľ má právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy so zhotoviteľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom a výsledky kontroly Poskytovateľa neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z procesu verejného obstarávania s predmetom zákazky „Zateplenie kultúrneho domu“.“
01/2021
191472.61 € s DPH Obec Hradisko DARUS stav s. r. o. 01.06.2022
18.05.2022
Crz:18.05.2022 17:09
zriadenie grantového účtu pre obec Hradisko na príjem a čerpanie dotácie na ZATEPLENIE KULTÚRNEHO DOMU
0.00 € s DPH Obec Hradisko Prima banka Slovensko, a. s. 18.05.2022
15.05.2022
Crz:15.05.2022 17:08
záväzok poskytovateľa poskytnúť príjemcovi dotáciu v sume 1,400 € a záväzok príjemcu použiť dotáciu v plnej výške pre DHZO obce
1422405
1400.00 € s DPH Obec Hradisko Dobrovoľná požiarna ochrana SR 09.05.2022
24.04.2022
Crz:15.05.2022 17:08
1. Zmluvné strany sa dohodli, že týmto Dodatkom č. 1 sa vyššie uvedená Zmluva o dielo mení a dopĺňa v čl.14. Záverečné ustanovenia. Pôvodné znenie článku 14, bod. 14.1: „Zmluva nadobudne platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na web stránke obce Hradisko a po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom, že dôjde k schváleniu procesu verejného obstarávania zo strany poskytovateľa NFP.“ sa v celom rozsahu nahrádza nasledovným znením : „Zmluva o dielo nadobúda platnosť dňom podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť nadobúda najneskôr ku dňu nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.“
Dodatok č. 01/2022
191472.61 € s DPH Obec Hradisko DARUS stav s. r. o. 22.04.2022
05.04.2022
Crz:15.05.2022 17:08
Trvanie a ukončenie zmluvy č. 2/2022/SZ
2/2022/SZ
0.00 € s DPH Obec Hradisko Marius Pedersen, a. s. 31.03.2022
12.01.2022 Ceny nakladania s odpadmi
2
38.50 € s DPH Obec Hradisko Marius Pedersen s. s. 25.10.2021
07.01.2022 Predmetom tejto zmluvy je úprava údajov k zámene nehnuteľného majetku Zamieňajúceho 1 a Zamieňajúceho 2 nasledovne: 1. Zamieňajúci 1 nadobúda do svojho výlučného vlastníctva v celosti, nehnuteľný majetok vedený Okresným úradom Kežmarok, katastrálny odbor, nachádzajúci sa v okrese Kežmarok, v obci Hradisko, a to: a) PARCELY registra „C“ zapísané na LV č. 266: novoutvorený pozemok C KN parc. č. 5/7 o výmere 58 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie na základe geometrického plánu č. 71/2021 na zameranie stavby na pozemku parc. č. 5/7, ktorý vyhotovila dňa 10. 08. 2021 spoločnosť ZEBEKA Margita Olekšáková, Zimná 464/66, 059 01 Spišská Belá, IČO: 40127117 a bol úradne overený Okresným úradom Kežmarok, katastrálnym odborom, dňa 16. 08. 2021 pod č. G1 631/2021, oddelením od pôvodného pozemku C KN parc. č. 5/1 o výmere 742 m 2 , druh pozemku trvale trávnatý porast, zapísaného na LV č. 266. 1/2021
1
0.00 € s DPH Obec Hradisko Zvalená Zuzana 05.01.2022
05.01.2022 zber, preprava a zabezpečenie zhodnotenia alebo zneškodnenia vytriedených zložiek poskytnutie vriec, nádob alebo kontajnerov na triedený zber
2/2022/SZ
0.00 € s DPH Obec Hradisko Marius Pedersen, a. s. 04.01.2022
03.01.2022 zber odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov
32G216/TZO/2022
0.00 € s DPH Obec Hradisko ASEKOL SK, s. r. o. 17.12.2021
03.01.2022 je zhotovenie diela - stavby "Zateplenie kultúrneho domu" v zmysle podmienok verejnej súťaže, v rozsahu výkazu výmer, na základe projektovej dokumentácie a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
01/2021
191472.61 € s DPH Obec Hradisko DARUS stav s. r. o. 27.12.2021
27.12.2021 Predmetom tejto zmluvy je zámena nehnuteľného majetku Zamieňajúceho 1 a Zamieňajúceho 2 nasledovne: 1. Zamieňajúci 1 nadobúda do svojho výlučného vlastníctva v celosti, nehnuteľný majetok vedený Okresným úradom Kežmarok, katastrálny odbor, nachádzajúci sa v okrese Kežmarok, v obci Hradisko, a to: a) PARCELY registra „C“ zapísané na LV č. 266: novoutvorený pozemok C KN parc. č. 5/7 o výmere 58 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie na základe geometrického plánu č. 71/2021 na zameranie stavby na pozemku parc. č. 5/7, ktorý vyhotovila dňa 10. 08. 2021 spoločnosť ZEBEKA Margita Olekšáková, Zimná 464/66, 059 01 Spišská Belá, IČO: 40127117 a bol úradne overený Okresným úradom Kežmarok, katastrálnym odborom, dňa 16. 08. 2021 pod č. G1 631/2021, oddelením od pôvodného pozemku C KN parc. č. 5/1 o výmere 742 m 2 , druh pozemku trvale trávnatý porast, zapísaného na LV č. 266.
1/2021
0.00 € s DPH Obec Hradisko Zuzana Zvalená, rod. Kellnerová, Martin Zvalený, rod. Zvalen 04.11.2021
27.09.2021 je úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán, dodacie a platobné podmienky pre nakladanie s vybranými druhmi odpadov vznikajúcich na území obce Hradisko
07/PZ/2021
0.00 € s DPH Obec Hradisko Brantner Poprad s. r. o. 07.09.2021
14.06.2021 dotácia na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia DHZO
1421570
1400.00 € s DPH Obec Hradisko Dobrovoľná požiarna ochrana SR 21.05.2021
09.04.2021 Štatutárny audit účtovnej závierky zostavenej k 31. 12. 2020
450.00 € s DPH Obec Hradisko Ing. Veronika Kutková 24.03.2021
Zobrazených 16 - 30 z celkových 163.
« Predchádzajúca 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11