Obec Hradisko

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
02.06.2022
Crz:03.06.2022 01:09
1. Zmluvné strany sa dohodli, že týmto Dodatkom č. 1 sa vyššie uvedená Zmluva o dielo dopĺňa v čl.13. OSTATNÉ USTANOVENIA o bod 9.4: „Objednávateľ má právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy so zhotoviteľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom a výsledky kontroly Poskytovateľa neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z procesu verejného obstarávania s predmetom zákazky „Zateplenie kultúrneho domu“.“
01/2021
191472.61 € s DPH Obec Hradisko DARUS stav s. r. o. 01.06.2022
18.05.2022
Crz:18.05.2022 17:09
zriadenie grantového účtu pre obec Hradisko na príjem a čerpanie dotácie na ZATEPLENIE KULTÚRNEHO DOMU
0.00 € s DPH Obec Hradisko Prima banka Slovensko, a. s. 18.05.2022
15.05.2022
Crz:15.05.2022 17:08
záväzok poskytovateľa poskytnúť príjemcovi dotáciu v sume 1,400 € a záväzok príjemcu použiť dotáciu v plnej výške pre DHZO obce
1422405
1400.00 € s DPH Obec Hradisko Dobrovoľná požiarna ochrana SR 09.05.2022
24.04.2022
Crz:15.05.2022 17:08
1. Zmluvné strany sa dohodli, že týmto Dodatkom č. 1 sa vyššie uvedená Zmluva o dielo mení a dopĺňa v čl.14. Záverečné ustanovenia. Pôvodné znenie článku 14, bod. 14.1: „Zmluva nadobudne platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na web stránke obce Hradisko a po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom, že dôjde k schváleniu procesu verejného obstarávania zo strany poskytovateľa NFP.“ sa v celom rozsahu nahrádza nasledovným znením : „Zmluva o dielo nadobúda platnosť dňom podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť nadobúda najneskôr ku dňu nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.“
Dodatok č. 01/2022
191472.61 € s DPH Obec Hradisko DARUS stav s. r. o. 22.04.2022
05.04.2022
Crz:15.05.2022 17:08
Trvanie a ukončenie zmluvy č. 2/2022/SZ
2/2022/SZ
0.00 € s DPH Obec Hradisko Marius Pedersen, a. s. 31.03.2022
12.01.2022 Ceny nakladania s odpadmi
2
38.50 € s DPH Obec Hradisko Marius Pedersen s. s. 25.10.2021
07.01.2022 Predmetom tejto zmluvy je úprava údajov k zámene nehnuteľného majetku Zamieňajúceho 1 a Zamieňajúceho 2 nasledovne: 1. Zamieňajúci 1 nadobúda do svojho výlučného vlastníctva v celosti, nehnuteľný majetok vedený Okresným úradom Kežmarok, katastrálny odbor, nachádzajúci sa v okrese Kežmarok, v obci Hradisko, a to: a) PARCELY registra „C“ zapísané na LV č. 266: novoutvorený pozemok C KN parc. č. 5/7 o výmere 58 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie na základe geometrického plánu č. 71/2021 na zameranie stavby na pozemku parc. č. 5/7, ktorý vyhotovila dňa 10. 08. 2021 spoločnosť ZEBEKA Margita Olekšáková, Zimná 464/66, 059 01 Spišská Belá, IČO: 40127117 a bol úradne overený Okresným úradom Kežmarok, katastrálnym odborom, dňa 16. 08. 2021 pod č. G1 631/2021, oddelením od pôvodného pozemku C KN parc. č. 5/1 o výmere 742 m 2 , druh pozemku trvale trávnatý porast, zapísaného na LV č. 266. 1/2021
1
0.00 € s DPH Obec Hradisko Zvalená Zuzana 05.01.2022
05.01.2022 zber, preprava a zabezpečenie zhodnotenia alebo zneškodnenia vytriedených zložiek poskytnutie vriec, nádob alebo kontajnerov na triedený zber
2/2022/SZ
0.00 € s DPH Obec Hradisko Marius Pedersen, a. s. 04.01.2022
03.01.2022 zber odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov
32G216/TZO/2022
0.00 € s DPH Obec Hradisko ASEKOL SK, s. r. o. 17.12.2021
03.01.2022 je zhotovenie diela - stavby "Zateplenie kultúrneho domu" v zmysle podmienok verejnej súťaže, v rozsahu výkazu výmer, na základe projektovej dokumentácie a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
01/2021
191472.61 € s DPH Obec Hradisko DARUS stav s. r. o. 27.12.2021
27.12.2021 Predmetom tejto zmluvy je zámena nehnuteľného majetku Zamieňajúceho 1 a Zamieňajúceho 2 nasledovne: 1. Zamieňajúci 1 nadobúda do svojho výlučného vlastníctva v celosti, nehnuteľný majetok vedený Okresným úradom Kežmarok, katastrálny odbor, nachádzajúci sa v okrese Kežmarok, v obci Hradisko, a to: a) PARCELY registra „C“ zapísané na LV č. 266: novoutvorený pozemok C KN parc. č. 5/7 o výmere 58 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie na základe geometrického plánu č. 71/2021 na zameranie stavby na pozemku parc. č. 5/7, ktorý vyhotovila dňa 10. 08. 2021 spoločnosť ZEBEKA Margita Olekšáková, Zimná 464/66, 059 01 Spišská Belá, IČO: 40127117 a bol úradne overený Okresným úradom Kežmarok, katastrálnym odborom, dňa 16. 08. 2021 pod č. G1 631/2021, oddelením od pôvodného pozemku C KN parc. č. 5/1 o výmere 742 m 2 , druh pozemku trvale trávnatý porast, zapísaného na LV č. 266.
1/2021
0.00 € s DPH Obec Hradisko Zuzana Zvalená, rod. Kellnerová, Martin Zvalený, rod. Zvalen 04.11.2021
27.09.2021 je úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán, dodacie a platobné podmienky pre nakladanie s vybranými druhmi odpadov vznikajúcich na území obce Hradisko
07/PZ/2021
0.00 € s DPH Obec Hradisko Brantner Poprad s. r. o. 07.09.2021
14.06.2021 dotácia na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia DHZO
1421570
1400.00 € s DPH Obec Hradisko Dobrovoľná požiarna ochrana SR 21.05.2021
09.04.2021 Štatutárny audit účtovnej závierky zostavenej k 31. 12. 2020
450.00 € s DPH Obec Hradisko Ing. Veronika Kutková 24.03.2021
15.03.2021 1. Zmluvné strany sa dohodli na zmene obsahu Zmluvy, ktorá je predmetom tohto dodatku. 2. V čl. II Zmluvy sa znenie odseku 7 nahrádza novým znením: „Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to do uplynutia 15. kalendárneho dňa po doručení písomného oznámenia požičiavateľa o skončení Zmluvy podľa tohto ustanovenia Zmluvy. Do 30 pracovných dní po skončení doby výpožičky je Obec povinná vrátiť predmet výpožičky ŠÚ SR.“ 3. Ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú nezmenené.
Dodatok č.1
0.00 € s DPH Obec Hradisko Štatistický úrad SR 15.03.2021
Zobrazených 16 - 30 z celkových 162.
« Predchádzajúca 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11