Obec Hradisko

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
17.07.2014 Predmetom zmluvy je poskytnutie peňažného daru vo výške 200,- Eur, ktoré budú použité na nákup chladničky pre potreby Obecného úradu v Hradisko, adresa Hradisko 39, 059 71.
200.00 € s DPH Obec Hradisko Kellner Ján 16.07.2014
16.07.2014 Predmetom tejto Úverovej zmluvy je záväzok Banky poskytnút po splnení všetkých podmienok uvedených v Úverovej zmluve Klientovi Úver a záväzok Klienta poskytnutý Úver vrátit Banke za podmienok bližšie špecifikovaných a dohodnutých v jednotlivých ustanoveniach tejto Úverovej zmluvy. Klient podpisom Úverovej zmluvy žiada o poskytnutie Úveru v súlade s podmienkami Úverovej zmluvy.
90/001/14
7000.00 € s DPH Obec Hradisko Prima banka Slovensko, a.s. 16.07.2014
01.07.2014 a/ dopĺňa text v článku Kúpnej zmluvy, a to:b) z pôvodnej parcely C-KN č. 921/2 32 m2 do parcely C-KN č. 13 vo výmere 32 m2, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria. b/ opravuje text článku 2 Kúpnej zmluvy, a to:Predávajúci predáva a kupujúci kupuje diel č. 3 vo výmere 200 m2 odčlenený na základe GP č. 23/2014 úradne overeného pod č. G1 317/14 od pozemku registra C-KN parcelné číslo 921/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 16. 743 m2 a pričlenený ku pozemku registra C-KN parcelné číslo 13, zastavané plochy a nádvoria o výmere 360 m2 a diel č. 2 o výmere 32 m2 odčlenený na základe GP č. 23/2014 úradne overeného pod č. G1 317/14 od pozemku registra C-KN parcelné číslo 921/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 33 m2 a pričlenený ku pozemku registra C-KN parcelné číslo 13, zastavané plochy a nádvoria o výmere 360 m2.
394.40 € s DPH Rušinová Apolónia Obec Hradisko 01.07.2014
30.06.2014 a)audit účtovnej závierky k 31.12.2013 b) audit súladu výročnej správy za rok 2013 c) preverenie súladu hospodárenia obce
250.00 € s DPH Obec Hradisko Ing. Mária Pašková 20.06.2014
18.06.2014 Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu-autobusové zastávky
4419003875
42.69 € s DPH Obec Hradisko Komunálna poisťovňa, a.s. 15.06.2014
06.06.2014 Predávajúci predáva a kupujúci kupuje diel 1 vo výmere 200 m2 do výlučného vlastníctva v celosti, ktorý bol odčlenený z pôvodnej parcely C-KN č. 921/1, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria a pričlenený k parcele C-KN č. 13 vo výmere 200 m2, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria za odplatu podľa čl. 3 tejto kúpnej zmluvy a parcelu C-KN č. 921/2, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 32 m2 do vlastníctva v celosti za odplatu podľa čl. 3 tejto kúpnej zmluvy.
01/2014
394.40 € s DPH Rušinová Apolónia Obec Hradisko 02.06.2014
29.05.2014 Poskytnutie nenávratného finančného príspevku zo strany PPA konečnému príjimateľovi
7200066
21612.20 € s DPH Obec Hradisko Pôdohospodárska platobná agentúra 20.05.2014
27.05.2014 Čl. 3 Cena diela sa dopĺňa o bod 3.5 v nasledovnom znení: zhotoviteľ akceptuje zmeny, ktoré vznikli na stavebnom diele v priebehu jeho realizácie, pričom sa jeho cena nemení. Zhotoviteľ znáša všetky náklady navyše na vlastné náklady.
D.č.1 k ZoD 15/2013
0.00 € s DPH Obec Hradisko TATRA-THERM SK s.r.o. 20.05.2014
18.03.2014 Poskytnutie nenávratného finančného príspevku zo strany PPA konečnému príjimateľovi
7200053
21679.05 € s DPH Obec Hradisko Pôdohospodárska platobná agentúra 18.03.2014
18.03.2014 Poskytnutie nenávratného finančného príspevku zo strany PPA konečnému príjimateľovi
7200036
21674.86 € s DPH Obec Hradisko Pôdohospodárska platobná agentúra 18.03.2014
18.03.2014 Poskytnutie nenávratného finančného príspevku zo strany PPA konečnému príjimateľovi
7200054
21670.56 € s DPH Obec Hradisko Pôdohospodárska platobná agentúra 18.03.2014
18.03.2014 Poskytnutie nenávratného finančného príspevku zo strany PPA konečnému príjimateľovi
7200037
21642.54 € s DPH Obec Hradisko Pôdohospodárska platobná agentúra 18.03.2014
03.03.2014 Konvektor ELEGANT CH 2000D turbotimer
0.00 € s DPH Obec Hradisko Kellner J.,Kellnerová S.,Kellner T.,Poľanovský J.,PoľanovskS 03.03.2014
28.02.2014 Úprava povinností zmluvných strán pri zabezpečení ochrany osobných údajov v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona NR SR č. 122/2013 Z.z.
0.00 € s DPH Obec Hradisko Monika Madejová 31.12.2013
27.02.2014 Finančná dotácia na náklady spojené so záujmovým vzdelávaním detí s trvalým pobytom na území obce Hradisko v CVČ Kežmarok
264.00 € s DPH Mesto Kežmarok Obec Hradisko 26.02.2014
Zobrazených 76 - 90 z celkových 150.
1 2 3 4 6 8 9 10