Obec Hradisko

Zmluva

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Identifikácia

Číslo zmluvy: KZP-PO4-SC431-2021-6

Názov objednávateľa: Obec Hradisko

Adresa objednávateľa: Hradisko 39, 05971 Hradisko

IČO objednávateľa: 00326216

Názov dodávateľa: Slovenská inovačná a energetická agentúra

Adresa dodávateľa: Bajkalská 27, 827 99 Bratislava

IČO dodávateľa: 00002801

Predmet zmluvy: predmetom zmluvy o poskytnutí NFP je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP: Názov projektu: ZATEPLENIE KULTÚRNEHO DOMU Kód projektu v ITMS2014+: 310041BUB1 Miesto realizácie projektu: Hradisko

Zmluvná cena: 191472.61 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 17.06.2022

Datum zverejnenia: 21.06.2022

Dokumenty Pdf Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (1).pdf ( veľkosť: 12,2 MB, aktualizované: Utorok 21. Jún 2022 22:52 )