Obec Hradisko

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
18.06.2018 je záväzok poskytovateľa poskytnúť príjemcovi dotáciu v sume 1.400 € na zebezpečenie materiálno-technického vybavenia DHZO, na osobné ochranné pracovné prostriedky, odbornú prípravu členov DHZO a zabezpečenie servisu-opravy a nákup náhradných dielov na hasičskú techniku a hasičské motorové vozidlá
148624
1400.00 € s DPH Obec Hradisko Dobrovoľná požiarna ochrana SR 18.06.2018
26.04.2018 finančný príspevok na podporu vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávateľov pre UoZ/ZUoZ
17/2017/54-CnTP-A3
3522.00 € s DPH Obec Hradisko ÚPSVaR Kežmarok 27.09.2017
26.04.2018 finančný príspevok na podporu vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávateľov pre UoZ/ZUoZ
18/46/054/44
1943.28 € s DPH Obec Hradisko ÚPSVaR Kežmarok 25.04.2018
23.04.2018 Aktualizácia a spracovanie dát do programu WinCITY Kataster
tz2018-04-09vs2
36.00 € s DPH Obec Hradisko TOPSET Solutions s.r.o. 12.04.2018
23.04.2018 Licencia WinCITY Kataster
tz2018-04-05vs1
78.00 € s DPH Obec Hradisko TOPSET Solutions s.r.o. 12.04.2018
26.12.2017 Dotácia na náklady spojené s vzdelávaním v Centre voľného času pri Cirkevnej spojenej škole v Dolnom Kubíne pre deti s trvalým pobytom na území obce Hradisko: Tatiana Dudžáková, Hradisko 19.
1/2017
22.00 € s DPH Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie Obec Hradisko 01.12.2017
16.12.2017 zabezpečiť funkčný systém združ.nakladania s odpadmi z obalov a z neobalových výrobkov
0.00 € s DPH Obec Hradisko ELEKOS 15.12.2017
09.12.2017 audit účtovnej závierky za rok 2016 audit súladu výročnej správy s auditovanou účtovnou závierkou za rok 2016
300.00 € s DPH Obec Hradisko Ing. Mária Pašková 05.11.2017
14.10.2017 zabezpečenie záujmového vzdelávania v CVČ Kežmarok
48.00 € s DPH Obec Hradisko Centrum voľného času 13.10.2017
05.05.2017 Aktualizácie programov WinCity Dane
tz2017-04-21vs4
312.00 € s DPH Obec Hradisko Topset Solutions s.r.o. 05.05.2017
17.04.2017 Poskytovanie služieb na zber a prepravu triedeného odpadu
3/2017/TZ
0.00 € s DPH Obec Hradisko Verejnoprospešné sloužby Mesta Kežmarok 31.03.2017
09.12.2016 1. Obec na základe rozhodnutia starostu obce poskytuje príjemcovi Rímskokatolíckej cirkvi, Biskupstvo Spišské Podhradie finančnú dotáciu vo výške 14,00 eur, slovom štrnásť eur. 2. Dotácia bude použitá na náklady spojené s vzdelávaním v Centre voľného času pri Cirkevnej spojenej škole v Dolnom Kubíne pre deti s trvalým pobytom na území obce Hradisko: Tatiana Dudžáková, Hradisko 19.
1/2016
14.00 € s DPH Obec Hradisko Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie 24.11.2016
19.11.2016 Zhotoviteľ sa zaväzuje komplexne spracovať a knižne zhotoviť pre odberateľa publikáciu s názvom HRADISKO - obec v lone Levočských hôr (ďalej len „dielo“). 2. Odberateľ sa zaväzuje vydané dielo od zhotoviteľa prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi cenu diela uvedenú v čl. IV. tejto zmluvy. 3. Zhotoviteľ vytvorí dielo za podmienok dohodnutých v tejto zmluve
85/2016
4740.00 € s DPH Obec Hradisko JADRO.SK s.r.o. 17.11.2016
18.11.2016 Audit účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2015, overenie výročnej správy za rok 2015, overenie iných skutočností podľa osobitných predpisov
15/2016
250.00 € s DPH Obec Hradisko Ing. Mária Pašková 18.11.2016
11.08.2016 Dotácia z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja
517/2016/2016
1000.00 € s DPH Obec Hradisko Úrad Prešovského samosprávneho kraja 21.07.2016
Zobrazených 46 - 60 z celkových 163.
1 2 4 6 7 8 9 10 11