Obec Hradisko

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
19.06.2023
Crz:19.06.2023 19:55
doplnenie zmeny v Čl. II. Predmet zmluvy Bod. 3 - doplnenie nasledovne: Poskytovateľ bude viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odobratých odpadov, ich uskladnení, zhodnotení alebo zneškodnení podľa platných predpisov.
Dodatok č. 3
0.00 € s DPH Obec Hradisko Marius Pedersen, a. s. 01.01.2023
17.02.2023
Crz:17.02.2023 19:40
zmena licenčného poplatku od roku 2023 DANE
Dodatok č. 1
102.00 € s DPH Obec Hradisko TOPSET Solutions s. r. o. 16.02.2023
07.02.2023
Crz:07.02.2023 21:30
Poistenie majetku
8093253770
369.23 € s DPH Obec Hradisko ČSOB Poisťovňa, a. s. 03.02.2023
05.01.2023
Crz:05.01.2023 19:30
Zmluvné strany sa dohodli, že týmto Dodatkom č. 4 sa vo vyššie uvedenej Zmluve o dielo mení jedna položka rozpočtu podľa článku č. 5 bod 1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu č. 3. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle § 3 Zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších zmien a doplnkov a je doložená kalkuláciou - rozpočtom, ktorý tvorí prílohu č. 1 k tejto zmluve. Dôvodom zmeny položky rozpočtu sú nasledovné skutočnosti: Počas realizácie stavby "Zateplenie kultúrneho domu Hradisko" došlo pri vybúraní pôvodných otvorových konštrukcií k zisteniu, že bude potreba drobných zmien týkajúcich sa rozmerov výplňových otvorových konštrukcií. Z dôvodu statického posúdenia projektanta, kde nie je možné zasahovať do nosných častí obvodového muriva, je potrebná dodatočná zmena rozmerov dverí. Príloha: Súhrnný list stavby
Príloha k Dodatku
191472.61 € s DPH Obec Hradisko DARUS stav s.r.o. 08.12.2022
19.12.2022
Crz:19.12.2022 19:20
1. Obec na základe rozhodnutia starostu obce poskytuje príjemcovi Mesto Dolný Kubín, Hviezdoslavovo námestie 1651/2, 026 01 Dolný Kubín finančnú dotáciu vo výške 98,70 €, slovom deväťdesiatosem eur a sedemdesiat centov. 2. Dotácia bude použitá na náklady spojené s vzdelávaním v Centre voľného času pri ZŠ Petra Škrabáka v Dolnom Kubíne pre deti s trvalým pobytom na území obce Hradisko: Zina Dudžáková, Hradisko 19. 3. Príjemca vyhlasuje, že finančnú dotáciu uvedenú v ods. 1 tohto článku prijíma bez výhrad a súhlasí s dohodnutými podmienkami podľa tejto zmluvy.
1/2022
98.70 € s DPH Obec Hradisko Mesto Dolný Kubín 09.12.2022
13.12.2022
Crz:13.12.2022 11:15
Zmluvné strany sa dohodli, že týmto Dodatkom č. 4 sa vo vyššie uvedenej Zmluve o dielo mení jedna položka rozpočtu podľa článku č. 5 bod 1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu č. 3. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle § 3 Zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších zmien a doplnkov a je doložená kalkuláciou - rozpočtom, ktorý tvorí prílohu č. 1 k tejto zmluve. Dôvodom zmeny položky rozpočtu sú nasledovné skutočnosti: Počas realizácie stavby "Zateplenie kultúrneho domu Hradisko" došlo pri vybúraní pôvodných otvorových konštrukcií k zisteniu, že bude potreba drobných zmien týkajúcich sa rozmerov výplňových otvorových konštrukcií. Z dôvodu statického posúdenia projektanta, kde nie je možné zasahovať do nosných častí obvodového muriva, je potrebná dodatočná zmena rozmerov dverí.
Dod č. 4 ZoD 01/2021
191472.61 € s DPH Obec Hradisko DARUS stav s.r.o. 08.12.2022
15.11.2022
Crz:15.11.2022 20:51
zmluvné strany sa v zmysle článku 6 Zmena zmluvy, bod 6.13 zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, uzatvorenej dňa 17. 06. 2022, evidovanej pod číslom KZP-PO4-SC431-2021-68/BUB1 dohodli na zasledovných zmenách: príloha č. 2 Zmluvy sa ruší a nahrádza sa novou prílohou č. 2, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku
Dodatok č. 1
191472.61 € s DPH Obec Hradisko Slovenská inovačná a energetická agentúra 11.11.2022
06.10.2022
Crz:06.10.2022 15:36
Zmluvné strany sa dohodli, že týmto Dodatkom č. 3 sa vo vyššie uvedenej Zmluve o dielo predlžuje v zmysle článku 4. ČAS PLNENIA, bod 5 PREDĹŽENIE LEHOTY VÝSTAVBY, písmeno e) lehota plnenia výstavby. Dôvodom predĺženia sú nasledovné skutočnosti: nakoľko došlo podľa Zmluvy o dielo č. 01/2021, v zmysle článku 4, odstavec 5, bod e) k zvláštnym okolnostiam, nezavinené porušením povinností zhotoviteľa alebo niekoho za koho zhotoviteľ zodpovedá, boli následne stavebné práce prerušené. Dôvodom bolo avizované predĺženie dodávok stavebného materiálu - strešnej krytiny a jej doplnkov, okien a dverí a minerálnej vlny, pretože dva roky trvania pandémie COVID -19 a vypuknutie vojny na Ukrajine spôsobilo celosvetový problém so zásobovaním týchto materiálov v stavebníctve a následné predĺženie dodávok týchto stavebných materiálov. Prijímateľ so zhotoviteľom sa preto dohodli, že vzhľadom na avizovanú nedostupnosť týchto stavebných materiálov podľa rozpočtu projektu a ich prvotné zabezpečenie, ktoré má zásadný vplyv na plynulú realizáciu stavebných prác na prerušení stavebných prác a následnom predĺžení lehoty výstavby, nakoľko v tom čase už bolo od jednotlivých dodávateľov materiálov postupne avizované predĺženie lehôt a dodanie stavebného materiálu v termíne 9/2022 až 10/2022. Lehota sa po dohode objednávateľa so zhotoviteľom predlžuje o 3 mesiace.
Dodatok č. 3
191472.61 € s DPH Obec Hradisko DARUS stav s.r.o. 09.09.2022
06.10.2022
Crz:06.10.2022 06:15
úprava cien v oblasti nakladania s odpadmi, uvedených v prílohe č. 1
Dodatok č. 3
43.00 € s DPH Obec Hradisko Marius Pedersen, a. s. 29.09.2022
23.08.2022
Crz:23.08.2022 17:05
štatutárny audit účtovnej závierky zostavenej k 31. 12. 2021, overenie výročnej správy s auditovanou účtovnou závierkou za rok 2021, overenie dodržiavanie povinnosti podľa zákona č. 583/2004
3/2022
400.00 € s DPH Obec Hradisko Ing. Veronika Kutková 19.08.2022
09.08.2022
Crz:09.08.2022 17:08
Darovanie prebytočného hnuteľného majetku štátu - tabletový počítač Samsung Galaxy Tab A10.1
1/2022
0.00 € s DPH Obec Hradisko Štatistický úrad SR 03.03.2022
28.07.2022
Crz:29.07.2022 01:06
Trvanie a ukončenie zmluvy: Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 01. 07. 2022 do 31. 12. 2022
2/2022/SZ
0.00 € s DPH Obec Hradisko Marius Pedersen, a. s. 01.07.2022
06.07.2022
Crz:06.07.2022 17:11
poskytnutie úveru bankou klientovi za podmienok dohodnutých v tejto zmluve ....
90/004/22
12000.00 € s DPH Obec Hradisko Prima banka Slovensko, a. s. 06.07.2022
21.06.2022
Crz:22.06.2022 01:10
predmetom zmluvy o poskytnutí NFP je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP: Názov projektu: ZATEPLENIE KULTÚRNEHO DOMU Kód projektu v ITMS2014+: 310041BUB1 Miesto realizácie projektu: Hradisko
KZP-PO4-SC431-2021-6
191472.61 € s DPH Obec Hradisko Slovenská inovačná a energetická agentúra 17.06.2022
05.06.2022
Crz:05.06.2022 17:09
1. Na základe tejto zmluvy odborne spôsobilá osoba poskytuje obci ako prevádzkovateľovi pohrebiska odborný dohľad pri vykonávaní prevádzkovania pohrebiska. 2. Odborným dohľadom, ktorý bude odborne spôsobilá osoba poskytovať obci, sa rozumie najmä dohľad pri vykonávaní činností podľa zákona o pohrebníctve, konzultácie, usmerňovanie a výkon činností, na ktoré sa výslovne vyžaduje odborná spôsobilosť podľa zákona o pohrebníctve.
0.00 € s DPH Obec Hradisko Jaromír Mazurek 22.04.2022
Zobrazených 1 - 15 z celkových 163.
« Predchádzajúca 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11