Obec Hradisko

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
15.11.2022
Crz:15.11.2022 20:51
zmluvné strany sa v zmysle článku 6 Zmena zmluvy, bod 6.13 zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, uzatvorenej dňa 17. 06. 2022, evidovanej pod číslom KZP-PO4-SC431-2021-68/BUB1 dohodli na zasledovných zmenách: príloha č. 2 Zmluvy sa ruší a nahrádza sa novou prílohou č. 2, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku
Dodatok č. 1
191472.61 € s DPH Obec Hradisko Slovenská inovačná a energetická agentúra 11.11.2022
06.10.2022
Crz:06.10.2022 15:36
Zmluvné strany sa dohodli, že týmto Dodatkom č. 3 sa vo vyššie uvedenej Zmluve o dielo predlžuje v zmysle článku 4. ČAS PLNENIA, bod 5 PREDĹŽENIE LEHOTY VÝSTAVBY, písmeno e) lehota plnenia výstavby. Dôvodom predĺženia sú nasledovné skutočnosti: nakoľko došlo podľa Zmluvy o dielo č. 01/2021, v zmysle článku 4, odstavec 5, bod e) k zvláštnym okolnostiam, nezavinené porušením povinností zhotoviteľa alebo niekoho za koho zhotoviteľ zodpovedá, boli následne stavebné práce prerušené. Dôvodom bolo avizované predĺženie dodávok stavebného materiálu - strešnej krytiny a jej doplnkov, okien a dverí a minerálnej vlny, pretože dva roky trvania pandémie COVID -19 a vypuknutie vojny na Ukrajine spôsobilo celosvetový problém so zásobovaním týchto materiálov v stavebníctve a následné predĺženie dodávok týchto stavebných materiálov. Prijímateľ so zhotoviteľom sa preto dohodli, že vzhľadom na avizovanú nedostupnosť týchto stavebných materiálov podľa rozpočtu projektu a ich prvotné zabezpečenie, ktoré má zásadný vplyv na plynulú realizáciu stavebných prác na prerušení stavebných prác a následnom predĺžení lehoty výstavby, nakoľko v tom čase už bolo od jednotlivých dodávateľov materiálov postupne avizované predĺženie lehôt a dodanie stavebného materiálu v termíne 9/2022 až 10/2022. Lehota sa po dohode objednávateľa so zhotoviteľom predlžuje o 3 mesiace.
Dodatok č. 3
191472.61 € s DPH Obec Hradisko DARUS stav s.r.o. 09.09.2022
06.10.2022
Crz:06.10.2022 06:15
úprava cien v oblasti nakladania s odpadmi, uvedených v prílohe č. 1
Dodatok č. 3
43.00 € s DPH Obec Hradisko Marius Pedersen, a. s. 29.09.2022
23.08.2022
Crz:23.08.2022 17:05
štatutárny audit účtovnej závierky zostavenej k 31. 12. 2021, overenie výročnej správy s auditovanou účtovnou závierkou za rok 2021, overenie dodržiavanie povinnosti podľa zákona č. 583/2004
3/2022
400.00 € s DPH Obec Hradisko Ing. Veronika Kutková 19.08.2022
09.08.2022
Crz:09.08.2022 17:08
Darovanie prebytočného hnuteľného majetku štátu - tabletový počítač Samsung Galaxy Tab A10.1
1/2022
0.00 € s DPH Obec Hradisko Štatistický úrad SR 03.03.2022
28.07.2022
Crz:29.07.2022 01:06
Trvanie a ukončenie zmluvy: Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 01. 07. 2022 do 31. 12. 2022
2/2022/SZ
0.00 € s DPH Obec Hradisko Marius Pedersen, a. s. 01.07.2022
06.07.2022
Crz:06.07.2022 17:11
poskytnutie úveru bankou klientovi za podmienok dohodnutých v tejto zmluve ....
90/004/22
12000.00 € s DPH Obec Hradisko Prima banka Slovensko, a. s. 06.07.2022
21.06.2022
Crz:22.06.2022 01:10
predmetom zmluvy o poskytnutí NFP je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP: Názov projektu: ZATEPLENIE KULTÚRNEHO DOMU Kód projektu v ITMS2014+: 310041BUB1 Miesto realizácie projektu: Hradisko
KZP-PO4-SC431-2021-6
191472.61 € s DPH Obec Hradisko Slovenská inovačná a energetická agentúra 17.06.2022
05.06.2022
Crz:05.06.2022 17:09
1. Na základe tejto zmluvy odborne spôsobilá osoba poskytuje obci ako prevádzkovateľovi pohrebiska odborný dohľad pri vykonávaní prevádzkovania pohrebiska. 2. Odborným dohľadom, ktorý bude odborne spôsobilá osoba poskytovať obci, sa rozumie najmä dohľad pri vykonávaní činností podľa zákona o pohrebníctve, konzultácie, usmerňovanie a výkon činností, na ktoré sa výslovne vyžaduje odborná spôsobilosť podľa zákona o pohrebníctve.
0.00 € s DPH Obec Hradisko Jaromír Mazurek 22.04.2022
03.06.2022
Crz:03.06.2022 12:11
1. Zmluvné strany sa dohodli, že týmto Dodatkom č. 2 sa vyššie uvedená Zmluva o dielo dopĺňa v čl.13. OSTATNÉ USTANOVENIA o bod 9.4: „Objednávateľ má právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy so zhotoviteľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom a výsledky kontroly Poskytovateľa neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z procesu verejného obstarávania s predmetom zákazky „Zateplenie kultúrneho domu“.“
01/2021
191472.61 € s DPH Obec Hradisko DARUS stav s. r. o. 01.06.2022
02.06.2022
Crz:03.06.2022 01:09
1. Zmluvné strany sa dohodli, že týmto Dodatkom č. 1 sa vyššie uvedená Zmluva o dielo dopĺňa v čl.13. OSTATNÉ USTANOVENIA o bod 9.4: „Objednávateľ má právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy so zhotoviteľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom a výsledky kontroly Poskytovateľa neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z procesu verejného obstarávania s predmetom zákazky „Zateplenie kultúrneho domu“.“
01/2021
191472.61 € s DPH Obec Hradisko DARUS stav s. r. o. 01.06.2022
18.05.2022
Crz:18.05.2022 17:09
zriadenie grantového účtu pre obec Hradisko na príjem a čerpanie dotácie na ZATEPLENIE KULTÚRNEHO DOMU
0.00 € s DPH Obec Hradisko Prima banka Slovensko, a. s. 18.05.2022
15.05.2022
Crz:15.05.2022 17:08
záväzok poskytovateľa poskytnúť príjemcovi dotáciu v sume 1,400 € a záväzok príjemcu použiť dotáciu v plnej výške pre DHZO obce
1422405
1400.00 € s DPH Obec Hradisko Dobrovoľná požiarna ochrana SR 09.05.2022
24.04.2022
Crz:15.05.2022 17:08
1. Zmluvné strany sa dohodli, že týmto Dodatkom č. 1 sa vyššie uvedená Zmluva o dielo mení a dopĺňa v čl.14. Záverečné ustanovenia. Pôvodné znenie článku 14, bod. 14.1: „Zmluva nadobudne platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na web stránke obce Hradisko a po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom, že dôjde k schváleniu procesu verejného obstarávania zo strany poskytovateľa NFP.“ sa v celom rozsahu nahrádza nasledovným znením : „Zmluva o dielo nadobúda platnosť dňom podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť nadobúda najneskôr ku dňu nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.“
Dodatok č. 01/2022
191472.61 € s DPH Obec Hradisko DARUS stav s. r. o. 22.04.2022
05.04.2022
Crz:15.05.2022 17:08
Trvanie a ukončenie zmluvy č. 2/2022/SZ
2/2022/SZ
0.00 € s DPH Obec Hradisko Marius Pedersen, a. s. 31.03.2022
Zobrazených 1 - 15 z celkových 157.
« Predchádzajúca 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11