Obec Hradisko

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
07.01.2020 Predmetom zmluvy je uskutočnenie stavebných prác - zhotovenie stavebného diela "zateplenie kultúrneho domu v obci Hradisko
47563.99 € s DPH Obec Hradisko DARUS stav, s.r.o. 31.12.2019
28.11.2019 Audit účtovnej závierky k 31. 12. 2018, overenie výročneju správy za rok 2018
330.00 € s DPH Obec Hradisko Ing. Mária Pašková 18.11.2019
21.01.2019 dohoda o podmienkach prevádzkovania miestneho systému triedeného zberu komunálnych odpadov
1511201803
520.02 € s DPH Obec Hradisko ENVI-PAK, a.s. 20.12.2018
01.12.2018 1. Obec na základe rozhodnutia starostu obce poskytuje príjemcovi Rímskokatolíckej cirkvi, Biskupstvo Spišské Podhradie finančnú dotáciu vo výške 51,00 eur, slovom päťdesiatjeden eur. 2. Dotácia bude použitá na náklady spojené s vzdelávaním v Centre voľného času pri Cirkevnej spojenej škole v Dolnom Kubíne pre deti s trvalým pobytom na území obce Hradisko: Tatiana Dudžáková, Hradisko 19.
1/2018
51.00 € s DPH Obec Hradisko Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie 02.11.2018
12.09.2018 Predmetom tejto zmluvy (ďalej len ako „Zmluva“) je poverenie Sprostredkovateľa Prevádzkovateľom spracúvaním osobných údajov (ďalej aj ako „OÚ“) dotknutých fyzických osôb za podmienok a v rozsahu dohodnutom v tejto Zmluve. Osobné údaje dotknutých osôb sú, alebo môžu byť súčasťou Informačných systémov - počítačových programov WinCITY „názov programu“ a ich databáz a portálov www.cintoriny.sk, www.cemetery.sk a www.samospravaonline (ďalej len ako „Programy“) Sprostredkovateľa, na ktoré nadobudol Prevádzkovateľ od Sprostredkovateľa licencie.
tz2018-05-15jv1
0.00 € s DPH Obec Hradisko TOPSET Solutions s.r.o. 12.09.2018
02.07.2018 a) audit účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2017 podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“) a vykonaný v súlade so zákonom č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov v platnom znení (ďalej len „zákon o štatutárnom audite“) b) overenie výročnej správy za rok 2017 zostavenej v zmysle zákona o účtovníctve, c) overenie iných skutočností podľa osobitných predpisov – zákon č.583/2004 Z.z.v platnom znení.
300.00 € s DPH Obec Hradisko Ing. Mária P a š k o v á 25.06.2018
18.06.2018 je záväzok poskytovateľa poskytnúť príjemcovi dotáciu v sume 1.400 € na zebezpečenie materiálno-technického vybavenia DHZO, na osobné ochranné pracovné prostriedky, odbornú prípravu členov DHZO a zabezpečenie servisu-opravy a nákup náhradných dielov na hasičskú techniku a hasičské motorové vozidlá
148624
1400.00 € s DPH Obec Hradisko Dobrovoľná požiarna ochrana SR 18.06.2018
26.04.2018 finančný príspevok na podporu vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávateľov pre UoZ/ZUoZ
17/2017/54-CnTP-A3
3522.00 € s DPH Obec Hradisko ÚPSVaR Kežmarok 27.09.2017
26.04.2018 finančný príspevok na podporu vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávateľov pre UoZ/ZUoZ
18/46/054/44
1943.28 € s DPH Obec Hradisko ÚPSVaR Kežmarok 25.04.2018
23.04.2018 Aktualizácia a spracovanie dát do programu WinCITY Kataster
tz2018-04-09vs2
36.00 € s DPH Obec Hradisko TOPSET Solutions s.r.o. 12.04.2018
23.04.2018 Licencia WinCITY Kataster
tz2018-04-05vs1
78.00 € s DPH Obec Hradisko TOPSET Solutions s.r.o. 12.04.2018
26.12.2017 Dotácia na náklady spojené s vzdelávaním v Centre voľného času pri Cirkevnej spojenej škole v Dolnom Kubíne pre deti s trvalým pobytom na území obce Hradisko: Tatiana Dudžáková, Hradisko 19.
1/2017
22.00 € s DPH Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie Obec Hradisko 01.12.2017
16.12.2017 zabezpečiť funkčný systém združ.nakladania s odpadmi z obalov a z neobalových výrobkov
0.00 € s DPH Obec Hradisko ELEKOS 15.12.2017
09.12.2017 audit účtovnej závierky za rok 2016 audit súladu výročnej správy s auditovanou účtovnou závierkou za rok 2016
300.00 € s DPH Obec Hradisko Ing. Mária Pašková 05.11.2017
14.10.2017 zabezpečenie záujmového vzdelávania v CVČ Kežmarok
48.00 € s DPH Obec Hradisko Centrum voľného času 13.10.2017
Zobrazených 31 - 45 z celkových 154.
1 3 5 6 7 8 9 10 11