Obec Hradisko

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
15.03.2021 1. Zmluvné strany sa dohodli na zmene obsahu Zmluvy, ktorá je predmetom tohto dodatku. 2. V čl. II Zmluvy sa znenie odseku 7 nahrádza novým znením: „Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to do uplynutia 15. kalendárneho dňa po doručení písomného oznámenia požičiavateľa o skončení Zmluvy podľa tohto ustanovenia Zmluvy. Do 30 pracovných dní po skončení doby výpožičky je Obec povinná vrátiť predmet výpožičky ŠÚ SR.“ 3. Ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú nezmenené.
Dodatok č.1
0.00 € s DPH Obec Hradisko Štatistický úrad SR 15.03.2021
02.03.2021 Vypracovanie pre objednávateľa žiadosť o poskytnutie podpory formou dotácie pre rok 2021 v rámci Environmentálneho fondu - Činnosť L7AP: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania (nehospodárska činnosť), (ďalej len žiadosť ) za podmienok dojednaných v tejto zmluve.
1/2021/190/2021
600.00 € s DPH Obec Hradisko CS Consulting International s. r. o. 29.01.2021
12.02.2021 Vypracovanie pre objednávateľa žiadosť o poskytnutie podpory formou dotácie pre rok 2021 v rámci Environmentálneho fondu - Činnosť L7AP: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania (nehospodárska činnosť), (ďalej len žiadosť ) za podmienok dojednaných v tejto zmluve.
1/2021/190/2021
600.00 € s DPH Obec Hradisko CS Consulting International s. r. o. 29.01.2021
29.12.2020 Úprava cien v oblasti nakladania s odpadmi
Dodatok č. 1
35.00 € s DPH Obec Hradisko Marius Pedersen, a.s. 23.12.2020
27.11.2020 Výpožička tabletu a SIM karty
0.00 € s DPH Obec Hradisko Slovenská republika - Štatistický úrad SR 27.11.2020
12.06.2020 Audit účtovnej závierky k 31. 12. 2019 Overenie výročnej správy za rok 2019
330.00 € s DPH Obec Hradisko Ing. Mária Pašková 25.05.2020
25.04.2020 - zber, preprava a zabezpečenie zhodnotenia alebo zneškodnenia vytriedených zložiek komunálneho odpadu - poskytnutie vriec, nádob alebo kontajnerov na triedený zber
2/2020/SZ
100.00 € s DPH Obec Hradisko Marius Pedersen, a.s. 02.01.2020
08.04.2020 na zebezpečenie materiálno-technického vybavenia DHZO, na osobné ochranné pracovné prostriedky pre členov DHZO
1420286
1400.00 € s DPH Obec Hradisko Dobrovoľná požiarna ochrana SR 01.04.2020
08.04.2020 zabezpečenie triedeného zberu - nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov
879.60 € s DPH Obec Hradisko NATUR-PACK, a.s. 02.01.2020
07.01.2020 Predmetom zmluvy je uskutočnenie stavebných prác - zhotovenie stavebného diela "zateplenie kultúrneho domu v obci Hradisko
47563.99 € s DPH Obec Hradisko DARUS stav, s.r.o. 31.12.2019
28.11.2019 Audit účtovnej závierky k 31. 12. 2018, overenie výročneju správy za rok 2018
330.00 € s DPH Obec Hradisko Ing. Mária Pašková 18.11.2019
21.01.2019 dohoda o podmienkach prevádzkovania miestneho systému triedeného zberu komunálnych odpadov
1511201803
520.02 € s DPH Obec Hradisko ENVI-PAK, a.s. 20.12.2018
01.12.2018 1. Obec na základe rozhodnutia starostu obce poskytuje príjemcovi Rímskokatolíckej cirkvi, Biskupstvo Spišské Podhradie finančnú dotáciu vo výške 51,00 eur, slovom päťdesiatjeden eur. 2. Dotácia bude použitá na náklady spojené s vzdelávaním v Centre voľného času pri Cirkevnej spojenej škole v Dolnom Kubíne pre deti s trvalým pobytom na území obce Hradisko: Tatiana Dudžáková, Hradisko 19.
1/2018
51.00 € s DPH Obec Hradisko Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie 02.11.2018
12.09.2018 Predmetom tejto zmluvy (ďalej len ako „Zmluva“) je poverenie Sprostredkovateľa Prevádzkovateľom spracúvaním osobných údajov (ďalej aj ako „OÚ“) dotknutých fyzických osôb za podmienok a v rozsahu dohodnutom v tejto Zmluve. Osobné údaje dotknutých osôb sú, alebo môžu byť súčasťou Informačných systémov - počítačových programov WinCITY „názov programu“ a ich databáz a portálov www.cintoriny.sk, www.cemetery.sk a www.samospravaonline (ďalej len ako „Programy“) Sprostredkovateľa, na ktoré nadobudol Prevádzkovateľ od Sprostredkovateľa licencie.
tz2018-05-15jv1
0.00 € s DPH Obec Hradisko TOPSET Solutions s.r.o. 12.09.2018
02.07.2018 a) audit účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2017 podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“) a vykonaný v súlade so zákonom č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov v platnom znení (ďalej len „zákon o štatutárnom audite“) b) overenie výročnej správy za rok 2017 zostavenej v zmysle zákona o účtovníctve, c) overenie iných skutočností podľa osobitných predpisov – zákon č.583/2004 Z.z.v platnom znení.
300.00 € s DPH Obec Hradisko Ing. Mária P a š k o v á 25.06.2018
Zobrazených 31 - 45 z celkových 163.
1 3 5 6 7 8 9 10 11