Obec Hradisko

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
19.11.2016 Zhotoviteľ sa zaväzuje komplexne spracovať a knižne zhotoviť pre odberateľa publikáciu s názvom HRADISKO - obec v lone Levočských hôr (ďalej len „dielo“). 2. Odberateľ sa zaväzuje vydané dielo od zhotoviteľa prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi cenu diela uvedenú v čl. IV. tejto zmluvy. 3. Zhotoviteľ vytvorí dielo za podmienok dohodnutých v tejto zmluve
85/2016
4740.00 € s DPH Obec Hradisko JADRO.SK s.r.o. 17.11.2016
18.11.2016 Audit účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2015, overenie výročnej správy za rok 2015, overenie iných skutočností podľa osobitných predpisov
15/2016
250.00 € s DPH Obec Hradisko Ing. Mária Pašková 18.11.2016
11.08.2016 Dotácia z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja
517/2016/2016
1000.00 € s DPH Obec Hradisko Úrad Prešovského samosprávneho kraja 21.07.2016
12.07.2016 Nakladanie s vybranými druhmi odpadov vznikajúcich na území obce Hradisko
32/PZ-KK/2016
0.00 € s DPH Obec Hradisko Brantner Poprad, s.r.o. 11.07.2016
24.06.2016 Program WinCITY Registratúra jedna licencia
1/2016
78.00 € s DPH Obec Hradisko TOPSET Solutions s.r.o. 24.06.2016
06.06.2016 rámcová dohoda o podmienkach prevádzkovania miestneho systému triedeného zberu komunálnych odpadov
VSN0724201503
0.00 € s DPH Obec Hradisko ENVI-PAK a.s. 25.05.2016
02.06.2016 je záväzok obce umožniť na svojom území a majetku zriadenie a prevádzkovanie zberných miest elektroodpadu
0.00 € s DPH Obec Hradisko EKOLAMP Slovakia 28.04.2016
14.04.2016 dotácia pre DPO obce na zabezpečenie DHZO
76342
700.00 € s DPH Obec Hradisko Dobrovoľná požiarna ochrana SR 14.04.2016
31.03.2016 zber elektroodpadu z ELZk5
0.00 € s DPH Obec Hradisko EKOLAMP Slovakia 18.03.2016
28.12.2015 služby spojené s IS DCOM
ZLP-2016-0709
0.00 € s DPH Obec Hradisko DataCentrum DEUS 21.12.2015
14.11.2015 Audítorské služby-overenie účtovnej závierky obce za rok 2014, audit súladu výročnej správy s účtovnou závierkou za rok 2014
250.00 € s DPH Obec Hradisko Ing. Mária Pašková 26.10.2015
10.08.2015 Finančná dotácia na náklady spojené s letným kresťanským táborom v Lesnici pre deti s trvalým pobytom na území obce Hradisko
1/2015
50.00 € s DPH Obec Hradisko Rímskokatolícka cirkev, farnosť Tvarožná 06.08.2015
22.04.2015 odoberanie od dodávateľa všetky druhy odpadov
06/2015
29.00 € bez DPH Obec Hradisko Služby obce Ľubica s.r.o. 01.04.2015
15.02.2015 Platobné podmienky
1
29.00 € bez DPH Obec Hradisko Obec Ľubica 30.01.2015
04.02.2015 zostavenie rukopisu monografie o obci Hradisko (časť erb a obecná symbolika, od prvej písomnej zmienky do roku 1945)
1/2015
872.25 € s DPH Obec Hradisko PhDr. Zuzana Kollárová, PhD. 02.02.2015
Zobrazených 31 - 45 z celkových 136.
1 3 5 6 7 8 9 10