Obec Hradisko

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
08.08.2014 Dotácia z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja
454/2014/OK
1000.00 € s DPH Obec Hradisko Prešovský samosprávny kraj 31.07.2014
06.08.2014 Predmetom tejto zmluvy je finančná pôžička veriteľa, ktorý je súčasne aj zhotoviteľom stavebného diela na účet dlžníka ako návratný zdroj financovania investičného projektu „Hradisko – Rekonštrukcia miestnej komunikácie a odvodňovacieho rigolu“ podporeného z fondov Európskeho spoločenstva a zo štátneho rozpočtu, na základe uzatvorenej zmluvy č. 7200054 medzi Pôdohospodárskou platobnou agentúrou so sídlom na Dobrovičovej 12 v Bratislave a obcou Hradisko so sídlom v Hradisku č. 39 zo dňa 18. 03. 2014. 2. Identifikácia projektu financovaného z programu PRV 2007 – 2013, Opatrenie 3.4 Obnova a rozvoj obcí, občianskej vybavenosti a služieb implementované prostredníctvom osi 4: „Hradisko - Rekonštrukcia miestnej komunikácie a odvodňovacieho rigolu“.
2/2014
23988.00 € s DPH Obec Hradisko TATRA-THERM SK s.r.o. 04.08.2014
04.08.2014 Predmetom tejto zmluvy je finančná pôžička veriteľa, ktorý je súčasne aj zhotoviteľom stavebného diela na účet dlžníka ako návratný zdroj financovania investičného projektu „Hradisko – Malé ihrisko“ podporeného z fondov Európskeho spoločenstva a zo štátneho rozpočtu, na základe uzatvorenej zmluvy č. 7200037 medzi Pôdohospodárskou platobnou agentúrou so sídlom na Dobrovičovej 12 v Bratislave a obcou Hradisko so sídlom v Hradisku č. 39 zo dňa 18. 03. 2014. 2. Identifikácia projektu financovaného z programu PRV 2007 – 2013, Opatrenie 3.4 Obnova a rozvoj obcí, občianskej vybavenosti a služieb implementované prostredníctvom osi 4: „Hradisko - Malé ihrisko“.
3/2014
23948.40 € s DPH Obec Hradisko TATRA-THERM SK s.r.o. 04.08.2014
23.07.2014 Hovorené slovo ľudového rozprávača Jožko Jožka
4/2012
200.00 € s DPH Obec Hradisko Jozef Varga, Jožko-Jožka 14.07.2014
23.07.2014 Vytvorenie umeleckého výkonu speváčky Hanky Servickej pri príležitosti osláv 750. výročia prvej písomnej zmienky o obci Hradisko
530.00 € s DPH Obec Hradisko Jozef Harničár-Hárdy Studio 15.07.2014
21.07.2014 Predmetom tejto zmluvy je finančná pôžička veriteľa, ktorý je súčasne aj zhotoviteľom stavebného diela na účet dlžníka ako návratný zdroj financovania investičného projektu „Hradisko - rekonštrukcia autobusových zastávok“ podporeného z fondov Európskeho spoločenstva a zo štátneho rozpočtu, na základe uzatvorenej zmluvy č. 7200025 medzi Pôdohospodárskou platobnou agentúrou so sídlom na Dobrovičovej 12 v Bratislave a obcou Hradisko so sídlom v Hradisku č. 39 zo dňa 10. 01. 2014. 2. Identifikácia projektu financovaného z programu PRV 2007 – 2013, Opatrenie 3.4 Obnova a rozvoj obcí, občianskej vybavenosti a služieb implementované prostredníctvom osi 4: „Hradisko - rekonštrukcia autobusových zastávok“.
1/2014
23976.00 € s DPH Obec Hradisko TATRA-THERM SK s.r.o. 21.07.2014
18.07.2014 Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu-malé ihrisko
4419003926
42.67 € s DPH Obec Hradisko Komunálna poisťovňa, a.s 16.07.2014
17.07.2014 Predmetom zmluvy je poskytnutie peňažného daru vo výške 30,- Eur, ktoré budú použité na nákup chladničky pre potreby Obecného úradu v Hradisko, adresa Hradisko 39, 059 71.
30.00 € s DPH Obec Hradisko Habiňák Ján 16.07.2014
17.07.2014 Predmetom zmluvy je poskytnutie peňažného daru vo výške 200,- Eur, ktoré budú použité na nákup chladničky pre potreby Obecného úradu v Hradisko, adresa Hradisko 39, 059 71.
200.00 € s DPH Obec Hradisko Kellner Ján 16.07.2014
16.07.2014 Predmetom tejto Úverovej zmluvy je záväzok Banky poskytnút po splnení všetkých podmienok uvedených v Úverovej zmluve Klientovi Úver a záväzok Klienta poskytnutý Úver vrátit Banke za podmienok bližšie špecifikovaných a dohodnutých v jednotlivých ustanoveniach tejto Úverovej zmluvy. Klient podpisom Úverovej zmluvy žiada o poskytnutie Úveru v súlade s podmienkami Úverovej zmluvy.
90/001/14
7000.00 € s DPH Obec Hradisko Prima banka Slovensko, a.s. 16.07.2014
01.07.2014 a/ dopĺňa text v článku Kúpnej zmluvy, a to:b) z pôvodnej parcely C-KN č. 921/2 32 m2 do parcely C-KN č. 13 vo výmere 32 m2, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria. b/ opravuje text článku 2 Kúpnej zmluvy, a to:Predávajúci predáva a kupujúci kupuje diel č. 3 vo výmere 200 m2 odčlenený na základe GP č. 23/2014 úradne overeného pod č. G1 317/14 od pozemku registra C-KN parcelné číslo 921/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 16. 743 m2 a pričlenený ku pozemku registra C-KN parcelné číslo 13, zastavané plochy a nádvoria o výmere 360 m2 a diel č. 2 o výmere 32 m2 odčlenený na základe GP č. 23/2014 úradne overeného pod č. G1 317/14 od pozemku registra C-KN parcelné číslo 921/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 33 m2 a pričlenený ku pozemku registra C-KN parcelné číslo 13, zastavané plochy a nádvoria o výmere 360 m2.
394.40 € s DPH Rušinová Apolónia Obec Hradisko 01.07.2014
30.06.2014 a)audit účtovnej závierky k 31.12.2013 b) audit súladu výročnej správy za rok 2013 c) preverenie súladu hospodárenia obce
250.00 € s DPH Obec Hradisko Ing. Mária Pašková 20.06.2014
18.06.2014 Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu-autobusové zastávky
4419003875
42.69 € s DPH Obec Hradisko Komunálna poisťovňa, a.s. 15.06.2014
06.06.2014 Predávajúci predáva a kupujúci kupuje diel 1 vo výmere 200 m2 do výlučného vlastníctva v celosti, ktorý bol odčlenený z pôvodnej parcely C-KN č. 921/1, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria a pričlenený k parcele C-KN č. 13 vo výmere 200 m2, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria za odplatu podľa čl. 3 tejto kúpnej zmluvy a parcelu C-KN č. 921/2, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 32 m2 do vlastníctva v celosti za odplatu podľa čl. 3 tejto kúpnej zmluvy.
01/2014
394.40 € s DPH Rušinová Apolónia Obec Hradisko 02.06.2014
29.05.2014 Poskytnutie nenávratného finančného príspevku zo strany PPA konečnému príjimateľovi
7200066
21612.20 € s DPH Obec Hradisko Pôdohospodárska platobná agentúra 20.05.2014
Zobrazených 31 - 45 z celkových 113.
1 3 5 6 7 8