Obec Hradisko

Zmluva

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Identifikácia

Číslo zmluvy: Dodatok č. 1

Názov objednávateľa: Obec Hradisko

Adresa objednávateľa: Hradisko 39, 05971 Hradisko

IČO objednávateľa: 00326216

Názov dodávateľa: Slovenská inovačná a energetická agentúra

Adresa dodávateľa: Bajkalská 27, 827 99 Bratislava

IČO dodávateľa: 00002801

Predmet zmluvy: zmluvné strany sa v zmysle článku 6 Zmena zmluvy, bod 6.13 zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, uzatvorenej dňa 17. 06. 2022, evidovanej pod číslom KZP-PO4-SC431-2021-68/BUB1 dohodli na zasledovných zmenách: príloha č. 2 Zmluvy sa ruší a nahrádza sa novou prílohou č. 2, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku

Zmluvná cena: 191472.61 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 11.11.2022

Datum zverejnenia: 15.11.2022

URL adresa verejného obstarávania

Dokumenty Pdf Dodatok č.1_SIEA_2022.pdf ( veľkosť: 4,9 MB, aktualizované: Utorok 15. November 2022 20:34 )