Obec Hradisko

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
23.06.2013 Vypracovanie a dodanie zjednodušenej projektovej dokumentácie
2541-6/2013
838.63 € s DPH Obec Hradisko ISPO s.r.o., inžinierské stavby 21.05.2013
17.06.2013 Vypracovanie a dodanie zjednodušenej projektovej dokumentácie
2541/2012
838.63 € s DPH Obec Hradisko ISPO s.r.o. inžinierské stavby 30.03.2012
05.06.2013 audit účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2012 v súlade so zákonom č. 540/2007 Z.z. o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o audítoroch“) a ostatnými právnymi normami platnými v Slovenskej republike za účtovné obdobie roku 2012, b) audit súladu výročnej správy za rok 2012 zostavenej podľa § 20 zákona 431/2002 Z.z. v platnom znení s auditovanou účtovnou závierkou, c) preverenie súladu hospodárenia obce podľa § 16 zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
250.00 € s DPH Obec Hradisko Ing. Mária Pašková 21.05.2013
25.05.2013 Finančná dotácia na náklady spojené so záujmovým vzdelávaním detí
1/2013
195.42 € s DPH Mesto Kežmarok Obec Hradisko 21.05.2013
11.01.2013 Inzercia obce Hradisko v publikácii "Cestovanie po Slovensku I.-IX."
3781
22.00 € s DPH Obec Hradisko NEO Slovakia s.r.o. 11.01.2013
04.01.2013 Poskytnutie lacného a bezpečného pripojenia na internet obciam v Košickom a Prešovskom kraji
0.00 € s DPH Obec Hradisko Združenie miest a obcí Slovenska 17.12.2012
31.12.2012 Článok IV. „Nájomné“, bod 1 sa mení a jeho nové znenie je nasledujúce: Výška nájomného bola stanovená vo výške: 0,- € mesačne. Článok IV. „Nájomné“, bod 2 sa mení a jeho nové znenie je nasledujúce: Spotreba elektrickej energie bude uhrádzaná zálohovo mesačne podľa spotreby elektromera č. 8281798 pre odberné miesto č. 579700.
Dodatok č. 1/2012
0.00 € s DPH Milan Šugarek Obec Hradisko 28.12.2012
27.09.2012 Zhotovenie stavebného diela: Rekonštrukcia autobusových zastávok Hradisko
03/12
23311.01 € s DPH Obec Hradisko Stavebná spoločnosť TATRY PP, s.r.o. 18.07.2012
25.09.2012 Oddelený zber, zhromažďovanie a prepravu elektroodpadu ELZk5
0.00 € s DPH Obec Hradisko EKOLAMP Slovakia - Združenie výrobcov a distribúrotov svetel 25.09.2012
17.08.2012 Používanie aktuálnej verzie aplikačného programového vybavenia "APV IVeS"
č. R_76/2012
69.71 € bez DPH Obec Hradisko IVeS 16.08.2012
05.08.2012 Poskytovanie služieb verejného obstarávania a externého projektového manažmentu pri implementácii projektu "Rekonštrukcia autobusových zastávok"
990.00 € s DPH Obec Hradisko EECS s.r.o. 02.06.2012
29.06.2012 Prevod vlastníckeho práva majetku: pozemok
Dodatok č.1
87.78 € s DPH Obec Hradisko Obec Hradisko 15.06.2012
29.06.2012 Prevod vlastníckeho práva majetku: pozemok
Dodatok č.1
220.78 € s DPH Obec Hradisko Obec Hradisko 15.06.2012
02.06.2012 Prevod vlastníckeho práva majetku: pozemok
01/2012
87.78 € s DPH Obec Hradisko Obec Hradisko 10.05.2012
02.06.2012 Prevod vlastníckeho práva majetku: pozemok
02/2012
220.78 € s DPH Obec Hradisko Obec Hradisko 10.05.2012
Zobrazených 121 - 135 z celkových 154.
1 2 3 4 5 6 7 9 11