Obec Hradisko

Zmluva

Dodatok č. 4 ku Zmluve o dielo č. 01/2021

Identifikácia

Číslo zmluvy: Dod č. 4 ZoD 01/2021

Názov objednávateľa: Obec Hradisko

Adresa objednávateľa: Hradisko 39, 05971 Hradisko

IČO objednávateľa: 00326216

Názov dodávateľa: DARUS stav s.r.o.

Adresa dodávateľa: Tatranská 923/20, 059 01 Spišská Belá

IČO dodávateľa: 50 074 059

Predmet zmluvy: Zmluvné strany sa dohodli, že týmto Dodatkom č. 4 sa vo vyššie uvedenej Zmluve o dielo mení jedna položka rozpočtu podľa článku č. 5 bod 1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu č. 3. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle § 3 Zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších zmien a doplnkov a je doložená kalkuláciou - rozpočtom, ktorý tvorí prílohu č. 1 k tejto zmluve. Dôvodom zmeny položky rozpočtu sú nasledovné skutočnosti: Počas realizácie stavby "Zateplenie kultúrneho domu Hradisko" došlo pri vybúraní pôvodných otvorových konštrukcií k zisteniu, že bude potreba drobných zmien týkajúcich sa rozmerov výplňových otvorových konštrukcií. Z dôvodu statického posúdenia projektanta, kde nie je možné zasahovať do nosných častí obvodového muriva, je potrebná dodatočná zmena rozmerov dverí.

Zmluvná cena: 191472.61 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 08.12.2022

Datum zverejnenia: 13.12.2022

URL adresa verejného obstarávania

https://www.itms2014.sk/verejne-obstaravanie?14

Dokumenty Pdf Dodatok č. 4_DARUS_zmena rozmerov dverí.pdf ( veľkosť: 947,5 KB, aktualizované: Utorok 13. December 2022 10:41 )