Obec Hradisko

Zmluva

Dodatok č. 2 ku Zmluve o dielo č. 01/2021 na zhotovenie diela - stavby „Zateplenie kultúrneho domu“ uzatvorenej v zm

Identifikácia

Číslo zmluvy: 01/2021

Názov objednávateľa: Obec Hradisko

Adresa objednávateľa: Hradisko 39, 05971 Hradisko

IČO objednávateľa: 00326216

Názov dodávateľa: DARUS stav s. r. o.

Adresa dodávateľa: Tatranská 923/20, 059 01 Spišská Belá

IČO dodávateľa: 50074059

Predmet zmluvy: 1. Zmluvné strany sa dohodli, že týmto Dodatkom č. 1 sa vyššie uvedená Zmluva o dielo dopĺňa v čl.13. OSTATNÉ USTANOVENIA o bod 9.4: „Objednávateľ má právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy so zhotoviteľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom a výsledky kontroly Poskytovateľa neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z procesu verejného obstarávania s predmetom zákazky „Zateplenie kultúrneho domu“.“

Zmluvná cena: 191472.61 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 01.06.2022

Datum zverejnenia: 02.06.2022

Dokumenty Pdf Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo 01_2021_DARUS stav.pdf ( veľkosť: 913,5 KB, aktualizované: Štvrtok 02. Jún 2022 16:27 )