Obec Hradisko

Zmluva

Dodatok č. 3 ku Zmluve o dielo č. 01/2021

Identifikácia

Číslo zmluvy: Dodatok č. 3

Názov objednávateľa: Obec Hradisko

Adresa objednávateľa: Hradisko 39, 05971 Hradisko

IČO objednávateľa: 00326216

Názov dodávateľa: DARUS stav s.r.o.

Adresa dodávateľa: Tatranská 923/20, 059 01 Spišská Belá

IČO dodávateľa: 50 074 059

Predmet zmluvy: Zmluvné strany sa dohodli, že týmto Dodatkom č. 3 sa vo vyššie uvedenej Zmluve o dielo predlžuje v zmysle článku 4. ČAS PLNENIA, bod 5 PREDĹŽENIE LEHOTY VÝSTAVBY, písmeno e) lehota plnenia výstavby. Dôvodom predĺženia sú nasledovné skutočnosti: nakoľko došlo podľa Zmluvy o dielo č. 01/2021, v zmysle článku 4, odstavec 5, bod e) k zvláštnym okolnostiam, nezavinené porušením povinností zhotoviteľa alebo niekoho za koho zhotoviteľ zodpovedá, boli následne stavebné práce prerušené. Dôvodom bolo avizované predĺženie dodávok stavebného materiálu - strešnej krytiny a jej doplnkov, okien a dverí a minerálnej vlny, pretože dva roky trvania pandémie COVID -19 a vypuknutie vojny na Ukrajine spôsobilo celosvetový problém so zásobovaním týchto materiálov v stavebníctve a následné predĺženie dodávok týchto stavebných materiálov. Prijímateľ so zhotoviteľom sa preto dohodli, že vzhľadom na avizovanú nedostupnosť týchto stavebných materiálov podľa rozpočtu projektu a ich prvotné zabezpečenie, ktoré má zásadný vplyv na plynulú realizáciu stavebných prác na prerušení stavebných prác a následnom predĺžení lehoty výstavby, nakoľko v tom čase už bolo od jednotlivých dodávateľov materiálov postupne avizované predĺženie lehôt a dodanie stavebného materiálu v termíne 9/2022 až 10/2022. Lehota sa po dohode objednávateľa so zhotoviteľom predlžuje o 3 mesiace.

Zmluvná cena: 191472.61 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 09.09.2022

Datum zverejnenia: 06.10.2022

Dokumenty Pdf Dodatok 3 K ZOD 01_2022_DOPLNENIE PREDĺŽENIE LEHOTY_doplnenie dôvodu predlženia.pdf ( veľkosť: 757,3 KB, aktualizované: Štvrtok 06. Október 2022 15:06 )