Obec Hradisko

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
31.07.2013 Zhotoviteľ vypracuje a dodá predmet zmluvy v nasledujúcom termíne: do 31. 07. 2013
Dodatok č. 1
0.00 € s DPH Obec Hradisko ISPO s.r.o., inžinierské stavby 17.05.2013
24.07.2013 Realizácia projektu "Hradisko-Výstavba verejného priestranstva-Obecný park so zriadením vodovodného zdroja"
12/2013
23983.20 € s DPH Obec Hradisko TATRA-THERM SK, s.r.o. 25.06.2013
24.07.2013 Realizácia projektu "Hradisko-Malé ihrisko"
13/2013
23948.40 € s DPH Obec Hradisko TATRA-THERM SK s.r.o. 28.06.2013
12.07.2013 Vypracovanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013
1341
1990.00 € bez DPH Obec Hradisko Euro Funds Consulting s.r.o. 20.06.2013
10.07.2013 Predaj novovytvorenej parcely C-KN č. 921/11 vo výmere 206 m2, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria a parcely C-KN č. 921/3, druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 183 m2
01/2013
736.06 € s DPH Kellner Pavel Obec Hradisko 10.07.2013
27.06.2013 Poverenie poskytovateľa
Dodatok č. 1
0.00 € s DPH Obec Hradisko Madejová Monika 27.06.2013
24.06.2013 Realizácia projektu "Hradisko-rekonštrukcia autobusových zastávok"
09/2013
23976.00 € s DPH Obec Hradisko TATRA-THERM SK s.r.o. 20.06.2013
23.06.2013 Vypracovanie a dodanie zjednodušenej projektovej dokumentácie
2541-2/2013
836.64 € s DPH Obec Hradisko ISPO s.r.o., inžinierské stavby 10.05.2013
23.06.2013 Vypracovanie a dodanie zjednodušenej projektovej dokumentácie
2541-3/2013
834.65 € s DPH Obec Hradisko ISPO s.r.o., inžinierské stavby 13.05.2013
23.06.2013 Vypracovanie a dodanie zjednodušenej projektovej dokumentácie
2541-4/2013
831.66 € s DPH Obec Hradisko ISPO s.r.o., inžinierské stavby 15.05.2013
23.06.2013 Vypracovanie a dodanie zjednodušenej projektovej dokumentácie
2541-5/2013
828.67 € s DPH Obec Hradisko ISPO s.r.o., inžinierské stavby 16.05.2013
23.06.2013 Vypracovanie a dodanie zjednodušenej projektovej dokumentácie
2541-6/2013
838.63 € s DPH Obec Hradisko ISPO s.r.o., inžinierské stavby 21.05.2013
17.06.2013 Vypracovanie a dodanie zjednodušenej projektovej dokumentácie
2541/2012
838.63 € s DPH Obec Hradisko ISPO s.r.o. inžinierské stavby 30.03.2012
05.06.2013 audit účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2012 v súlade so zákonom č. 540/2007 Z.z. o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o audítoroch“) a ostatnými právnymi normami platnými v Slovenskej republike za účtovné obdobie roku 2012, b) audit súladu výročnej správy za rok 2012 zostavenej podľa § 20 zákona 431/2002 Z.z. v platnom znení s auditovanou účtovnou závierkou, c) preverenie súladu hospodárenia obce podľa § 16 zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
250.00 € s DPH Obec Hradisko Ing. Mária Pašková 21.05.2013
25.05.2013 Finančná dotácia na náklady spojené so záujmovým vzdelávaním detí
1/2013
195.42 € s DPH Mesto Kežmarok Obec Hradisko 21.05.2013
Zobrazených 106 - 120 z celkových 150.
1 2 3 4 5 6 8 10