Obec Hradisko

Zmluva

Z M L U V A o poskytovaní audítorských služieb

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Hradisko

Adresa objednávateľa: Hradisko 39, 05971 Hradisko

IČO objednávateľa: 00326216

Názov dodávateľa: Ing. Mária P a š k o v á

Adresa dodávateľa: Rázusova 2, 060 01 Kežmatok

IČO dodávateľa: 31976701

Predmet zmluvy: a) audit účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2017 podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“) a vykonaný v súlade so zákonom č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov v platnom znení (ďalej len „zákon o štatutárnom audite“) b) overenie výročnej správy za rok 2017 zostavenej v zmysle zákona o účtovníctve, c) overenie iných skutočností podľa osobitných predpisov – zákon č.583/2004 Z.z.v platnom znení.

Zmluvná cena: 300.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 25.06.2018

Datum zverejnenia: 02.07.2018

Dokumenty Pdf Zmluva o poskytovaní audítorských služieb.pdf ( veľkosť: 471,4 KB, aktualizované: Streda 18. Júl 2018 16:07 )