Obec Hradisko

Zmluva

Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke uzatvorenej v zmysle ust. § 659 a nasl. Občianskeho zákonníka (ďalej len „Zmluva“)

Identifikácia

Číslo zmluvy: Dodatok č.1

Názov objednávateľa: Obec Hradisko

Adresa objednávateľa: Hradisko 39, 05971 Hradisko

IČO objednávateľa: 00326216

Názov dodávateľa: Štatistický úrad SR

Adresa dodávateľa: Lamačská cesta 3/C, 840 05 Bratislava 45

IČO dodávateľa: 00166197

Predmet zmluvy: 1. Zmluvné strany sa dohodli na zmene obsahu Zmluvy, ktorá je predmetom tohto dodatku. 2. V čl. II Zmluvy sa znenie odseku 7 nahrádza novým znením: „Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to do uplynutia 15. kalendárneho dňa po doručení písomného oznámenia požičiavateľa o skončení Zmluvy podľa tohto ustanovenia Zmluvy. Do 30 pracovných dní po skončení doby výpožičky je Obec povinná vrátiť predmet výpožičky ŠÚ SR.“ 3. Ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú nezmenené.

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 15.03.2021

Datum zverejnenia: 15.03.2021

Dokumenty Pdf ŠÚ SR_dodatok č.1.pdf ( veľkosť: 177,6 KB, aktualizované: Pondelok 15. Marec 2021 18:55 )