Obec Hradisko

Zmluva

Z M L U V A o poskytovaní audítorských služieb uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník v z

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Hradisko

Adresa objednávateľa: Hradisko 39, 05971 Hradisko

IČO objednávateľa: 00326216

Názov dodávateľa: Ing. Mária Pašková

Adresa dodávateľa: Rázusova 2, Kežmarok

IČO dodávateľa: 31976701

Predmet zmluvy: audit účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2012 v súlade so zákonom č. 540/2007 Z.z. o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o audítoroch“) a ostatnými právnymi normami platnými v Slovenskej republike za účtovné obdobie roku 2012, b) audit súladu výročnej správy za rok 2012 zostavenej podľa § 20 zákona 431/2002 Z.z. v platnom znení s auditovanou účtovnou závierkou, c) preverenie súladu hospodárenia obce podľa § 16 zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy

Zmluvná cena: 250.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 21.05.2013

Datum zverejnenia: 05.06.2013

Dokumenty Pdf Zmluva o poskytovaní audítorských služieb_Ing. Mária Pašková.pdf ( veľkosť: 1,3 MB, aktualizované: Pondelok 10. Jún 2013 16:30 )