Obec Hradisko

Zmluva

Dodatok č. 1 ku Zmluve o dielo č. 01/2021 na zhotovenie diela - stavby „Zateplenie kultúrneho domu“ uzatvorenej v z

Identifikácia

Číslo zmluvy: Dodatok č. 01/2022

Názov objednávateľa: Obec Hradisko

Adresa objednávateľa: Hradisko 39, 05971 Hradisko

IČO objednávateľa: 00326216

Názov dodávateľa: DARUS stav s. r. o.

Adresa dodávateľa: Tatranská 923/20, 059 01 Spišská Belá

IČO dodávateľa: 50 074 059

Predmet zmluvy: 1. Zmluvné strany sa dohodli, že týmto Dodatkom č. 1 sa vyššie uvedená Zmluva o dielo mení a dopĺňa v čl.14. Záverečné ustanovenia. Pôvodné znenie článku 14, bod. 14.1: „Zmluva nadobudne platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na web stránke obce Hradisko a po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom, že dôjde k schváleniu procesu verejného obstarávania zo strany poskytovateľa NFP.“ sa v celom rozsahu nahrádza nasledovným znením : „Zmluva o dielo nadobúda platnosť dňom podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť nadobúda najneskôr ku dňu nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.“

Zmluvná cena: 191472.61 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 22.04.2022

Datum zverejnenia: 24.04.2022

Dokumenty Pdf Dodatok č. 01 k ZoD 01_2021.pdf ( veľkosť: 601,4 KB, aktualizované: Nedeľa 24. Apríl 2022 20:05 )